Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ
 
guvenlikSUBE.jpg
 
 
 
KAMU GÜVENLİĞİ BÜRO AMİRLİĞİ
 
a) Özel hukuk tüzel kişileri ile tüzel kişiliği bulunmayan yapılanmaların, kamu güvenliği aleyhine olan faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine kurmak suretiyle takip etmek,
b) Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı kuruluş ve yapılanmaların kamu güvenliği aleyhine olan faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine kurmak suretiyle takip etmek,
c) Terör kapsamı dışındaki grupların kamu barışını bozmaya yönelik faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine kurarak takip etmek ve değerlendirmek,
ç) Kamu barışının bozulmasına neden olacak şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayan ve ibadethanelere zarar veren kişiler hakkında iller tarafından yapılan yasal işlemleri takip etmek,
d) İnkılâp Kanunlarına muhalefetle ilgili iller tarafından yapılan işlemleri takip etmek,
e) Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ile Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, Devletin yargı organlarını, Askerî veya Emniyet Teşkilatını, Türk Bayrağı’nı ve İstiklal Marşını aşağılama suçları hakkında ilgili mevzuattan kaynaklanan görevlerin yapılmasını sağlamak,
f) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yapmak suretiyle kamunun kullanımına sunulmuş bir hizmetin alınmasını engelleyen veya bu hizmeti yapmaktan imtina eden şahıslarla ilgili olarak iller tarafından yapılan yasal işlemleri koordine kurmak suretiyle takip etmek,
g) Gayrimüslim cemaatlerin dini merkezlerinde, seçim işlemlerinde ve çeşitli etkinliklerinde gerektiğinde güvenlik önlemlerinin alınması ve yasalara aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin yürütülmesi için gerekli koordine görevini yerine getirmek,
ğ) Emniyet teşkilatı personelinin, Emniyet Teşkilatı Kanunu’na göre vakıflara kurucu olmaları ya da vakıfların yönetim organlarında görev almaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 h) Görev alanı ile ilgili bilgi toplama çalışmalarını, operasyonel faaliyetlerini, bilgilendirme ve önleme faaliyetlerini yapmak veya yapılması yönünde gerekli koordinasyonu sağlamak,
ı) Büro Amirliğinin görev alanı ile ilgili konularda istatistikî bilgileri güncel olarak tutmak ve analizlerini yapmak,
ile görevlidir.
Ayrıca;
İlimiz Merkezinde Dernek, Sendika, Siyasi Parti, Özel ve Tüzel Kişiler tarafından kapalı alanlarda zaman zaman halka açık Panel, Konser, Şölen, Tiyatro v.b faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen bu tür etkinliklerle ilgili istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi amacıyla etkinlikleri organize eden Özel ve Tüzel kişiliklerin yasal yükümlülük gereği Valiliğimize gerekli bildirimleri yaparak güvenlik tedbirlerinin alınması,
Söz konusu bu etkinlikler esnasında ve sonrasında konusu suç teşkil eden durum ve davranışlarla karşılaşılmaması, konusu suç teşkil eden eylem ve davranışların oluşması halinde ise sorumluların tespit edilerek adli ve idari işlem yaparak yasal hükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 
Bu itibarla  2559 sayılı kanunun EK-1 Maddesinde “ Umumi veya Umuma açık yerler ile Umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar, mahalli en büyük mülki amirine, en az kırk sekiz saat önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, Oyun, Temsil v.b etkinlikler düzenleyebilecekleri bu etkinliklerden, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene veya genel ahlaka aykırı olduğu tespit edilenler hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabileceği ve yapılacak bildirimde Oyun, Temsil ve benzeri etkinliklere katılan Yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetlerinin bildirimde yer alması gerektiği hükme bağlanmıştır.”
 
 
Belirtilen Yasal hükme rağmen yukarıda açıklanan halka açık Panel, Konser, Şölen, Tiyatro v.b. şekildeki etkinliklerle ilgili olarak İlimizde kapalı yer konumunda bulunan Özel ve Tüzel kuruluşların ilgili kanunda yer alan bildirim hükümlerine göre usulsüz olarak yer tahsisi yapılamaz, Yapılan bu usulsüz yer tahsis sonrasında Mülki amirliğin bilgilendirilmediği ve yasal bildirimde bulunulmaması nedeniyle yapılan etkinliklerde konusu suç teşkil eden eylem ve faaliyetlerin gerçekleşebileceği göz ardı edilmemelidir.
 
Açıklanan gerekçelerle Türk Ceza Kanunun 4. Maddesinde yer alan Ceza Kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Hükmü de göz önünde bulundurularak, sorumluğunuzda bulunan kapalı alanlarda Özel ve Tüzel kişiler Tarafından yapılmak istenen halka açık Panel, Konser, Tiyatro, Şölen v.b etkinliklerle ilgili olarak yer tahsisinden önce etkinliği düzenlemek isteyen kişi yada kişilerin 2559 Sayalı Kanunun EK-1 Maddesi hükümlerinde yer alan 
 
 Bildirim evraklarıyla birlikte Valiliğimiz aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bildirimde bulunmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu itibarla açıklanan yasal gerekçelerin dışına çıkılmaması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi; Aksi takdirde haklarında 5326 sayılı Kanunun ilgili Maddelerince ( Özel Kanunlardaki Hükümler Saklıdır ) Yasal İşlem yapılır.
 
KAMUYA AÇIK ETKİNLİK DÜZENLEYEBİLMEK İÇİN;
 
 
Dernek, Vakıf, Cemiyet, Özel ve Tüzel kişiler vb. siyasi nitelikteki şahıs ve kuruluşların toplantı, konferans, panel vb. etkinlikler için kaymakamlık/valilik makamına sunulacak dilekçede; toplantı, konferans, panel vb. yapacak Dernek, Vakıf ve Tüzel kişilikler tarafından varsa alınan karar doğrultusunda Karar Defterinin bir fotokopisi ile Yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetlerinin bildirimde yer alması gerekmektedir. Buna göre örnek bildirim dilekçesi aşağıya çıkarılmıştır.
 
 
 
SENDİKALAR BÜRO AMİRLİĞİ
 
Sendika, çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız kuruluşlardır.
 
Sendikalar; İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikası olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sendikalar kendi iş kolu ve hizmet alanlarına göre ayrı kanunlarla düzenlenmiştir.
 
İşçi Sendikaları; 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre,
Kamu Görevlileri Sendikaları; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre düzenlenmiştir.
 
 
A-    İŞÇİ SENDİKALARI
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 6. Maddesine göre; fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hakkına sahiptir. Ancak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika kurucusu olamaz.
 
            İşçi Sendikalarının Kuruluşunda İstenecek Olan Evraklar
1. Sendika kurucuları tarafından İl Merkezinde Valilik, ilçe merkezinde Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2. Sendika Tüzüğü.1 Asıl, 1 Yedek
3. Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. 1 Asıl, 1 Yedek
4. Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 1 Asıl, 1 Yedek
5. Meslek ve Sanat özgeçmişi. 1 Asıl, 1 Yedek
6. İşveren tarafından düzenlenecek olan çalıştığını gösterir Çalışma Belgesi. 1 Asıl, 1 Yedek
7. İlk genel kurula kadar kuruluşu sevk ve idare edecekler ile bunların çocukları ve velayetleri altındaki çocuklarına ait Noterden tasdikli mal bildirimi. 1 Asıl, 1 Yedek
8. Adli Sicil Belgeleri (Savcılıktan) 1 Asıl, 1 Yedek
9. Yönetim Kurulu Çizelgesi(Yönetim Kurulu Asil-Yedek). 1 Asıl, 1 Yedek
 
 
 
İşçi Sendikaları Tarafından Yapılacak Olan Kongre Sonucunda İstenecek Olan Evraklar
 
1. Sendika yönetimi tarafından İl Merkezinde Valilik, ilçe merkezinde Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2. Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. 1 Asıl, 1 Yedek
3. Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 1 Asıl, 1 Yedek
4. Meslek ve Sanat özgeçmişi. 1 Asıl, 1 Yedek
5. İşveren tarafından düzenlenecek olan çalıştığını gösterir Çalışma Belgesi. 1 Asıl, 1 Yedek
6. Adli Sicil Belgeleri (Savcılıktan) 1 Asıl, 1 Yedek
7. Yönetim Kurulu Çizelgesi(Yönetim Kurulu Asil-Yedek). 1 Asıl, 1 Yedek
8. Toplantı Divan Tutanağı. 1 Asıl, 1 Yedek
9. Seçim Kurulu Sonuç Tutanağı. 1 Asıl, 1 Yedek
İşçi Sendikaları Tarafından Yapılacak Olan Atama Sonucunda Ataması Yapılan Kişilere Ait İstenecek Evraklar
 
1. Sendika yönetimi tarafından İl Merkezinde Valilik, ilçe merkezinde Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2. Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. 1 Asıl, 1 Yedek
3. Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 1 Asıl, 1 Yedek
4. Meslek ve Sanat özgeçmişi. 1 Asıl, 1 Yedek
5. İşveren tarafından düzenlenecek olan çalıştığını gösterir Çalışma Belgesi. 1 Asıl, 1 Yedek
6. Adli Sicil Belgeleri (Savcılıktan) 1 Asıl, 1 Yedek
7. Yönetim Kurulu Çizelgesi(Yönetim Kurulu Asil-Yedek). 1 Asıl, 1 Yedek
8. Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi. 1 Asıl, 1 Yedek
 
 
B.MEMUR SENDİKALARI
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 6.Maddesine göre; Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar. Sendika kurucusu olabilmek için (…) (1) kamu görevlisi olarak çalışmak yeterlidir. Sendikanın kurucuları; sendika tüzüğü ve kamu görevlisi olduklarını gösterir belge ile sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini kuruluş dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar….. Yukarıda anılan belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır.
Memur Sendikalarının Kuruluşunda İstenecek Olan Evraklar
1. Sendika kurucuları tarafından İl Merkezinde Valilik, ilçe merkezinde Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2. Sendika Tüzüğü.1 Asıl, 1 Yedek
3. Genel Merkez Tarafından Verilen Yetki Belgesi. 1 Asıl, 1 Yedek
4. Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. 1 Asıl, 1 Yedek
5. Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 1 Asıl, 1 Yedek
6. Kurumu tarafından düzenlenecek olan çalıştığını gösterir Çalışma Belgesi. 1 Asıl, 1 Yedek
7. Yönetim Kurulu Çizelgesi(Yönetim Kurulu Asil-Yedek). 1 Asıl, 1 Yedek
 
 
 
Memur Sendikaları Tarafından Yapılacak Olan Kongre Sonucunda İstenecek Evraklar
 
1. Sendika yönetimi tarafından İl Merkezinde Valilik, ilçe merkezinde Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2. Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. 1 Asıl, 1 Yedek
3. Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 1 Asıl, 1 Yedek
4. Kurumu tarafından düzenlenecek olan çalıştığını gösterir Çalışma Belgesi. 1 Asıl, 1 Yedek
5. Yönetim Kurulu Çizelgesi(Yönetim Kurulu Asil-Yedek). 1 Asıl, 1 Yedek
6. Toplantı Divan Tutanağı. 1 Asıl, 1 Yedek
7. Seçim Kurulu Sonuç Tutanağı. 1 Asıl, 1 Yedek
 
 
 
Memur Sendikaları Tarafından Yapılacak Olan Atama Sonucunda Ataması Yapılan Kişilere Ait İstenecek Evraklar
 
1. Sendika yönetimi tarafından İl Merkezinde Valilik, ilçe merkezinde Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2. Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. 1 Asıl, 1 Yedek
3. Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 1 Asıl, 1 Yedek
4. Kurumu tarafından düzenlenecek olan çalıştığını gösterir Çalışma Belgesi. 1 Asıl, 1 Yedek
5. Yönetim Kurulu Çizelgesi(Yönetim Kurulu Asil-Yedek). 1 Asıl, 1 Yedek
6. Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi. 1 Asıl, 1 Yedek
 
İşçi ve Memur Sendikaları Tarafından Adres Değişikliği Sonucunda İstenecek Evraklar
1.      Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış olan ve sendika binasının yeni adresini belirten Dilekçe.
2.      Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi. 2 Adet
 
İşçi ve Memur Sendikaları Tarafından Kapalı Yer Toplantıları Sonucunda İstenecek Evraklar
1.      Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış olan ve sendika binasının yeni adresini belirten Dilekçe.
2.      Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi. 2 Adet
 
NOT: İşçi ve Memur Sendikaları tarafından yukarıda belirtilen belgelerin yasal süre içerisinde bildirilmediği takdirde haklarında,  5253 Sayılı dernekler kanununun 23. maddisine göre; “Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir…” hükmü doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır.
 
 
 
SİYASİ PARTİLER BÜRO AMİRLİĞİ
 
Siyasi Partiler, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında, kurulur ve teşkilatlanırlar. Ayrıca partilerin faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları, mal edinimleri ile gelir ve giderleri, kapanmaları ve kapatılmaları yine bu kanun çerçevesinde gerçekleştirilir. Yine bu kanunun 5. Maddesinde “Vatandaşlar siyasi parti kurma hakkına sahiptirler. Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar” hükmü yer almaktadır.
 
1-Siyasi Partilerin Kurulması
 
a)Siyasi Parti Genel Merkezlerinin Kuruluşu;
Siyasi Partilerin kuruluşu, Siyasi Partiler Kanunu’nun 8. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre siyasi partiler, partiye üye olma yeterliliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulurlar. Genel merkezi Ankara’da bulunan siyasi partiler, gerekli bildiri ve belgelerin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle birlikte tüzel kişilik kazanırlar. İçişleri Bakanlığına verilecek olan bu bildiride, kurulacak olan siyasi partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, öğrenim durumları, doğum yerleri ve tarihleri, meslek ve ikametgâh bilgileri yer alır. Ayrıca bu bildiri bütün kurucular tarafından imzalanır ve buna ek olarak kurucuların beşer adet olmak üzere nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kayıtları, kurucuların ayrı ayrı hazırladıkları siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imza beyannameleri ve kurucular tarafından imzalanan parti tüzüğü ve programı bildiriye eklenir.
 
            Bildiri ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığı tarafından bir alındı belgesi verilir. Bu alındı belgesinin onaylı bir örneği ile kuruluş bildirisi ve eklerinin birer takımı üç gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesi’ne gönderilir.
 
b) Siyasi Partilerin İl Teşkilatlanmalarının Kuruluşu;
            Siyasi partilerin merkez teşkilatı Ankara il merkezinde; il ve ilçe teşkilatları, ilgili il ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatları, il ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere, belediye teşkilatı olan yerlerde; yan kuruluşları ve yurtdışı temsilcilikleri ise tüzüklerinde belirtilen yerlerde bulunur. Siyasi partilerin il teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulundan oluşur. Siyasi partilerin çeşitli organlarında görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi, Siyasi Partiler Kanunu’nun 33. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu hüküm; Parti kongreleri hariç olmak üzere, her kademedeki parti organlarıyla parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve nüfus cüzdanı örnekleri; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün içinde yazı ile bildirilir. Valiliklerce birleştirilen bu bilgi ve belgeler İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgi ve belgeler de aynı süre içinde doğrudan İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.” şeklindedir. Buna göre Siyasi parti genel merkezi tarafından kuruluşu bulunan siyasi partilerin il teşkilatlarının kuruluşunda; Parti genel merkezi tarafından yapılan yetki belgesi (atama belgesi), seçimin veya atamanın yapılmasının ardından onbeş gün içerisinde yazı ile bildirilir. Parti genel merkezi tarafından kendisine teşkilatı kurma yetkisi verilen veya ataması yapılan kişi tarafından yedi kişiden az olmamak üzere kurucu üyeler belirlenir. Bu kurucu üyelerin nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kayıtları ve ikametgâh ilmühaberleri bildiriye eklenir. Ayrıca yine kurulan partinin adı, adresi ile kurucu üyelerin adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, mesleği, tahsil durumu, partideki görevi ve ikametgâh adreslerini belirten parti yönetim kurulu çizelgesi bildiriye eklenir. Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra kuruluşu yapılan parti tarafından mülki amirliğe (illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık) kuruluşun veya atamanın yapıldığına dair dilekçe yazılır. Bildiri ve belgeler alındığı anda, mülki amirlik tarafından yetkili kılınmış makamlarca alındı belgesi verilir. Kuruluş bildirisi ve belgelerin birer takımı İçişleri Bakanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 
2-Siyasi Partilerin Faaliyetlerinin Sona Ermesi
 
a)Kapanma
 
Siyasi Partilerin kapanması Siyasi Partiler Kanunu’nun 109. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre siyasi partinin kapanmasına ancak büyük kongrece karar verilebileceği hükme bağlanmıştır. Kapanma kararı alındığı anda siyasi partinin tüzel kişiliği tamamen sona erer. Ayrıca kapanma kararı verilen siyasi partinin kapanma kararı, partinin genel başkanlığı tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığına bildirilir.
 
b)Kapatılma
 
            Siyasi partilerin kapatılması davaları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Anayasa Mahkemesinde dava açılır. Kapatılma davalarında kapatılmaya karar verilebilmesi için beşte üç oy çokluğu şarttır. Anayasa Mahkemesince verilen kararlar kesindir.
 
 

TOPLUMSAL OLAYLAR BÜRO AMİRLİĞİ

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 9 ve 10. Maddeleri ile yasal olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilmesi toplantının yapılmasından en az 48 saat önce ve çalışma saatleri içerisinde toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu kaymakamlık/valilik makamına bildirim dilekçesi sunulması şartına bağlamıştır. Buna göre örnek bildirim dilekçesi aşağıya çıkarılmıştır.

 BİLDİRİM DİLEKÇESi

 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanunu’nun EK 1. Maddesi ile Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya toplulukların, oyun ve temsil verebileceği veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilecekleri mahallin en büyük mülkî amirine, en az kırk sekiz saat önceden yazılı bildirimde bulunma şartına bağlanmıştır.
 
Siyasi nitelikteki temsil, oyun, konferans, panel vb. etkinlikler için kaymakamlık/valilik makamına sunulacak dilekçede;temsil, oyun, konferans, panel vb. etkinliklere katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikemetgah ve tabiyetleri(uyrukları) belirtilmelidir. Buna göre örnek bildirim dilekçesi aşağıya çıkarılmıştır.
 
 
 
 

BİLDİRİM DİLEKÇESİ

 
 
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • VanGuzel
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS