Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Hek Araçlar ve Muhtelif Hurda Malzemelerin Mübadele İhalesi
Türü
İhale
Miktar
321.501
Tarih
18.10.2016
Yer
Van İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Emin Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzeri Havaalanı Polis Lojmanları içi /VAN
Açıklamalar
Ekonomik ömrünü tamamlamış, bulunan (33) adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile 6 kalem hurda malzeme.
VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI BULUNAN 33 ADET HEK ARAÇ İLE 6 KALEM (497 ADET 3624 PARÇA) MUHTELİF HURDA MALZEMELERİN MÜBADELE İHALESİ


1-İdarenin
a) Adresi                 : Van İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Emin      
                                   Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzeri Havaalanı Polis Lojmanları içi /VAN  
                                       
b) Telefon ve faks numarası          : 0 432 217 33 10 Faks : 0 432 217 38 51
c) Elektronik posta adresi              : vanlojistik@egm.gov.tr
2- Mübadele konusu malın
a) Niteliği, türü, miktarı ve
    Tahmini bedeli                           : Ekonomik ömrünü tamamlamış, bulunan (33) adet muhtelif                
                                                         Marka ve modelde taşıt ile 6 kalem hurda malzeme 321.501,00 TL
b)Teslim etme ve teslim
    alma yeri                                     :1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Van İl Emniyet Müdürlüğü               
                                                          Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Emin paşa                                                             
                                                          mahallesi  İpekyolu Caddesi Üzeri Havaalanı Polis Lojmanları
                                                          içi /VAN adresine teslim edilecektir.
                                                          2) Taşıtlar Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Rtük yerleşkesi
                                                          İçerisinde diğer malzemeler Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal
                                                          Büro Amirliği Emin Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzeri
                                                          Havaalanı Polis Lojmanları içi ve Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü
                                                          Yerleşkesi içerisi/VAN adresinden teslim alınacaktır.
c)Alınacak Taşıtın Teknik
   Özellikleri ve Tahmini bedeli      : 2016 model 7 adet araç (Beyaz Ford Courier Connect 1,5       
                                                          Trend) 327250 TL’dir.
d)Teslim etme tarihi                        : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele
                                                          Sözleşmesinin imzalanmasından sonra (15) gün içinde teslim
                                                          Edilecektir.
e)Teslim alma tarihi                        : Mübadele yapılan taşıtlar ile diğer malzemelerin, mübadele
                                                          karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) gün 
                                                          içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması
                                                          zorunludur.
3- Mübadelenin
a)Yapılacağı yer                              : Van İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro
                                                          Amirliği Emin Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzeri Havaalanı
                                                          Polis Lojmanları içi /VAN
b)Tarihi ve saati                              : 18/10/2016 Saat 10:00
 
4-Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
            Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a)      Teklif mektubunu,
b)     Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %6’sı oranındaki geçici teminat,
c)      Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç)    Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
d)   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
            1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek      odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
            f)Adli sicil kaydı
5-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6-Mübadele dokümanı, Van İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği, Emin Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzeri Havaalanı Polis Lojmanları içi adresinde görülebilir ve Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 30,00 TL yatırılarak, idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler en geç 18/10/2016 günü saat: 10:00 Kadar Van Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresine verilmelidir.
8-Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde yazılı tekliflerine müteakip olarak peylerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9-İstekliler verilecek mala ait tahmini bedelin %6 sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11-Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
12-Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar mübadele tarihine kadar mesai günlerinde 09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi, Rtük yerleşkesi ve Havaalanı lojmanları Lojistik Şube Müdürlüğü Emin Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzeri Havaalanı Polis Lojmanları içi /VAN adresinde görülebilir.
13-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdare herhangi bir gerekçe göstermeden mübadeleyi iptal edebilir.
 
 
S. NO
MARKASI/CİNSİ
MODELİ
TİPİ
SİLİNDİR HACMİ
DURUMU
1
FORD TRANSİT
1999
MİNİBÜS
2496
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2
RENAULT CLİO
2000
BİNEK
1398
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
3
RENAULT CLİO
2000
BİNEK
1400
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
4
FORD TRANSİT
2000
MİNİBÜS
2402
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
5
FORD TRANSİT
2000
MİNİBÜS
2402
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
6
RENAULT EUROPA
2001
BİNEK
1600
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
7
FORD TRANSİT
2001
KAMYONET
2402
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
8
FORD TRANSİT
2003
MİNİBÜS
2402
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
9
RENAULT MEGANE
2004
BİNEK
1598
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
10
FORD TRANSİT
2004
MİNİBÜS
2402
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
11
FORD CONNECT
2004
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
12
FORD TRANSİT
1995
KAMYONET
1993
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
13
RENAULT MEGANE
2005
BİNEK
1598
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
14
FİAT DOBLO
2005
KAMYONET
1910
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
15
FİAT DOBLO
2005
KAMYONET
1910
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
16
FİAT DOBLO
2005
KAMYONET
1910
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
17
FİAT DOBLO
2005
KAMYONET
1910
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
18
FORD CONNECT
2005
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
19
HYUNDAI ACCENT
2005
BİNEK
1599
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
20
RENAULT CLİO
2006
BİNEK
1390
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
21
RENAULT CLİO
2007
BİNEK
1390
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
22
RENAULT CLİO
2007
BİNEK
1390
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
23
FORD CONNECT
2008
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
24
RENAULT CLİO
2008
BİNEK
1390
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
25
FORD CONNECT
2008
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
26
FORD CONNECT
2008
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
27
FORD CONNECT
2008
MİNİBÜS
2402
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
28
FORD CONNECT
2008
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
29
FORD CONNECT
2008
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
30
HYUNDAI ERA
2009
BİNEK
1599
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
31
FORD CONNECT
2009
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
32
BMW MOTOSİKLET
2000
MOTOSİKLET
1085
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
33
FORD CONNECT
2011
KAMYONET
1753
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
34
MUHTELİF DEMİRBAŞ MALZEMESİ
31619 PARÇA
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
35
AKARYAKIT TANKI
7000 KG
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
36
KALORİFER KAZANI
5000 KG
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
37
HİZMET OTOLARINDAN ÇIKAN YEDEK PARÇA
15060 KG
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
38
HURDA ALUMİNYUM PLAKA
1380 KG
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
39
MUHTELİF HURDA DEMİR MALZEME
10000 KG
YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • VanGuzel
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS