Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Akaryakıt Alımı
Türü
İhale
Miktar
255.000
Tarih
09.05.2017
Yer
Van İl Emniyet Müdürlüğü Havaalanı Polis Lojmanları Lojistik Şube Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu
Açıklamalar
255.000 LT Kurşunsuz Benzin ve 1.350.000 LT Motorinin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Van İl Emniyet Müdürlüğü araçlarının Benzin ve Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2017/149156
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Emin Paşa Mah.İpekyolu Cad. Havaalanı Polis Lojmanları Lojistik Şube Müdürlüğü 65100 MERKEZ VAN MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası
:
4322173310 - 4322173851
c) Elektronik Posta Adresi
:
vanlojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
255.000 LT Kurşunsuz Benzin ve 1.350.000 LT Motorinin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
Araç Tanıma Otomasyon (ATOS) Sistemli Akaryakıt istasyonlarından İdarenin araçlarının depolarına
c) Teslim tarihi
:
İdarenin yükleniciye yazılı tebliğinin 1 gün sonunda işe başlanıp 30.06.2018 tarihinde saat 23:59'da biter.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Van İl Emniyet Müdürlüğü Havaalanı Polis Lojmanları Lojistik Şube Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
09.05.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3.
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli bulunan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tastikli suretini,
b) İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun BAYİİ ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan istasyonlu bayilik belgesinin aslını veya noter tastikli suretini teklif zarfında sunacaktır.
c) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; Sözleşme süresince idarenin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını Van /  Van Merkez İlçe sınırları içinde (İpekyolu,Edremit,Tuşba), 3 (üç) adet    Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi kısaca “ATOS olan    tüm istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketi yetkilisince imzalanmış belgeyi,

4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1.
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 

6.
 İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7.
 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.
 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van İl Emniyet Müdürlüğü Havaalanı Polis Lojmanları Lojistik Şube Ek Hizmet Binası Satınalma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 
7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.
 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Emniyet Müdürlüğü Havaalanı Polis Lojmanları Lojistik Şube Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.
 İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 

10.
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.
 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12.
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • VanGuzel
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS