Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
AKARYAKIT ALIM İHALESİ
Türü
Miktar
Tarih
08.05.2019
Yer
Van Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu İpekyolu Cad Karayolları Kavşağı Kat:4 VAN
Açıklamalar
AKARYAKIT  SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT  SATIN ALINACAKTIR
VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) İle Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2019/134745
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Van İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği 65100 MERKEZ İPEKYOLU/VAN
b) Telefon ve faks numarası
:
4322173310/5524 - 4322173851
c) Elektronik Posta Adresi
:
vanlojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan : 230.000 Litre Motorin : 1.530.000 Litre 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
:
Yüklenicinin TTS (Taşıt Tanıma Sistemi) olan akaryakıt istasyonlarından ve teknik şartnamede belirtilen yerler
c) Teslim tarihi
:
Yüklenicinin TTS (Taşıt Tanıma Sistemi) olan akaryakıt istasyonlarından, idareye ait araçların ihtiyacına göre talep ettiği miktar ve zamanda 365 gün boyunca (01.07.2019 tarihi saat 00,01'den başlayarak 30.06.2020 tarihi saat 24,00'a kadar) pompa teslimatı şeklinde gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Van Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu İpekyolu Cad Karayolları Kavşağı Kat:4 VAN
b) Tarihi ve saati
:
08.05.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve sözleşme bitim tarihine kadar (30.06.2020) geçerliliği olan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tastikli suretini sunacaktır.
b)İstekli akaryakıt pazarlama bayii ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış  30.06.2020 tarihine  kadar geçerliliği olan bayii lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte  30.06.2020 tarihine  kadar geçerliliği olan dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır. 
c) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; Sözleşme süresince (30/06/2020 tarihine kadar) idarenin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını Türkiye genelinde dağıtım şirketinin Araç Tanıma Otomasyon Sistemli (ATOS) tüm istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketi yetkilisince imzalanmış belgeyi ve ülke genelinde ATOS sistemi ile ikmal yapılacak istasyon listesini sunacaktır. Bu listede yer alan otomasyonlu akaryakıt sistemi ülke genelinde yaygın olacak özellikle ( Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Ankara )  güzergahlarında taşıtların akaryakıt ikmalini aksatmayacak otomasyonlu akaryakıt istasyonunu ihtiva edecektir. 
 d) YÜKLENİCİ; Yüklenici Firmanın bağlı olduğu aynı Ana Dağıtım Şirketine ait Van’da Teknik Şartname EK 2. Tabloda belirtilen güzergâhta en az 2 (İKİ) adet ATOS sistemi olan akaryakıt istasyonunun bulunduğunu belgeleyecektir. (Güzergâh bitiş noktaları Güneyde Edremit İlçe Merkezi, Kuzeyde Bölge Trafik Işıklar, Doğuda ise Maraş ve İskele caddelerinin kesişimi Cumhuriyet Caddesi dir. ) 
e) YÜKLENİCİ; Türkiye genelinde ( Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Ankara ) illerinde ATOS un bulunduğu Firmanın bağlı olduğu Ana Dağıtım Şirketinin Bayisi olan tüm istasyonlardan ATOS la yakıt alabilecektir.
f ) YÜKLENİCİ : İdare tarafından ihtiyaç  duyulması halinde en az 15.000 Lt motorin 5.000 Lt Benzin kapasiteli Otomasyon uyumlu Mobil Yakıt tankını idarenin belirleyeceği hizmet binası bahçesine kurulumunu yaparak hizmet araçlarına yakıt verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği İpekyolu Cad Karayolları Kavşağı Kat:4 VAN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amiriliği İpekyolu Cad Karayolları Kavşağı Kat:4 VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
 
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • VanGuzel
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS